Groepen


De onderbouwGroep 1/2A
juf Betty en juf Suzanne

Groep 1/2B
juf Marcia en juf DaniëlleDe middenbouwjuf Monique en juf Coby

juf Els

meester Jan
De bovenbouw


juf Lia en juf Anja

juf Ilze en juf Esther

meester Marc

meester Hugo en juf Ilze