MedezeggenschapsraadAlgemeen
De medezeggenschapsraad, afgekort MR, behartigt van de belangen van ouders, kinderen en 
personeel bij het tot stand komen van het schoolbeleid. Dit gebeurt in goed overleg met de 
directie die de MR betrekt in haar besluitvorming. Bovendien is dit wettelijk geregeld in de Wet 
Medezeggenschap Scholen (WMS). De MR van de Bever bestaat uit vier leerkrachten en vier ouders. De leden van de personeelsgeleding worden gekozen door het team van de school. De leden van de oudergeleding door de ouders. Een lid wordt voor drie jaar gekozen. De directeur heeft een adviserende rol binnen de MR, maar is geen lid.

De rol van de MR binnen de school
De MR spreekt zowel voor ouders, leerlingen als personeel en heeft het recht om met het bevoegd gezag alle onderwerpen te bespreken die de school betreffen. Ook heeft de MR recht op alle informatie die voor het uitoefenen van die taak noodzakelijk is. Volgens de regels zoals die zijn vastgelegd in het MR reglement, heeft de MR advies- dan wel instemmingsrecht.

Instemmingsbevoegdheid
De MR heeft instemmingbevoegdheid in een aantal aangelegenheden. Dat betekent dat er pas een besluit over deze onderwerpen mag worden genomen als de MR het ermee eens is. Soms geldt de instemmingbevoegdheid uitsluitend voor één van de afzonderlijke geledingen van de MR (personeel of ouders). Het gaat over onderwerpen zoals:
• onderwijskundige doelstellingen
• schoolplan
• schoolgids
• arbeidsomstandigheden
• schoolreglement
• schooltijden
• zorgplan

Adviesbevoegdheid
De MR heeft adviesbevoegdheid in een aantal aangelegenheden. Dat betekent dat de MR vooraf in de gelegenheid gesteld wordt advies uit te brengen over de door het bevoegd gezag voorgenomen besluiten met betrekking tot bijvoorbeeld:
• financieel meerjarig beleid, hoofdlijnen
• beleid t.a.v. organisatie van de school 
• deelneming aan een onderwijskundig project of experiment
• regeling van de vakantie
• beleid t.a.v. nieuwbouw of belangrijke verbouwing
• aanstelling of ontslag van de schoolleiding

Samenstelling:
De MR van de Bever kent op dit moment de volgende samenstelling:

- personeelsgeleding:  Monique Moll, Daniëlle van Belle en Coby Veth.

- oudergeleding: Gerdien van der Leer, Brenda Thomas en Marlies Horsten.

Voor plaatsen die vrij komen, worden ouders/teamleden gevraagd zich kandidaat te stellen. Zijn er meer kandidaten dan vacatures, dan volgen er verkiezingen.

Vergaderingen
De MR overlegt acht keer per jaar. De directeur is op uitnodiging daarbij aanwezig als 
vertegenwoordiger van het bestuur en informeert de MR over relevante zaken. De MR kan haar punten voor overleg met de directie aandragen. Een deel van de agenda kan zonder aanwezigheid van de directeur worden behandeld. De vergaderdata staan vermeld in het MR-vergaderrooster. 
Na ieder schooljaar wordt een jaarverslag gemaakt waarin gelezen kan worden waarmee de MR zich dat jaar heeft beziggehouden. 

Contact
U kunt ons op school altijd aanspreken of mailen: mrdebever@opod.nl

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De openbare basisschool de Bever maakt deel uit van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs 
Dordrecht. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad houdt zich bezig met zaken die alle 
scholen binnen de stichting aangaan, het zogenaamde bovenschools beleid. 
Hoe de medezeggenschap bij OPOD geregeld is, leest u op de site van OPOD.

Downloads

Activiteitenplan 2017-2018

Jaarverslag 2016-2017