MedezeggenschapsraadMR-leden schooljaar 2016-2017

Algemeen
De medezeggenschapsraad, afgekort MR, behartigt van de belangen van ouders, kinderen en
personeel bij het tot stand komen van het schoolbeleid. Dit gebeurt in goed overleg met de
directie die de MR betrekt in haar besluitvorming. Bovendien is dit wettelijk geregeld in de Wet
Medezeggenschap Scholen (WMS). De MR van de Bever bestaat uit vier leerkrachten en vier ouders. De leden van de personeelsgeleding worden gekozen door het team van de school. De leden van de oudergeleding door de ouders. Een lid wordt voor drie jaar gekozen. De directeur heeft een adviserende rol binnen de MR, maar is geen lid.


De rol van de MR binnen de school
De MR spreekt zowel voor ouders, leerlingen als personeel en heeft het recht om met het bevoegd
gezag alle onderwerpen te bespreken die de school betreffen. Ook heeft de MR recht op alle
informatie die voor het uitoefenen van die taak noodzakelijk is. Volgens de regels zoals die zijn
vastgelegd in het MR reglement, heeft de MR advies- dan wel instemmingsrecht.


Instemmingsbevoegdheid
De MR heeft instemmingbevoegdheid in een aantal aangelegenheden. Dat betekent dat er pas een
besluit over deze onderwerpen mag worden genomen als de MR het ermee eens is. Soms geldt de
instemmingbevoegdheid uitsluitend voor één van de afzonderlijke geledingen van de MR (personeel of ouders). Het gaat over onderwerpen zoals:

• onderwijskundige doelstellingen
• schoolplan
• schoolgids
• arbeidsomstandigheden
• schoolreglement
• schooltijden
• zorgplan


Adviesbevoegdheid
De MR heeft adviesbevoegdheid in een aantal aangelegenheden. Dat betekent dat de MR vooraf in de gelegenheid gesteld wordt advies uit te brengen over de door het bevoegd gezag voorgenomen
besluiten met betrekking tot bijvoorbeeld:

• financieel meerjarig beleid, hoofdlijnen
• beleid t.a.v. organisatie van de school
• deelneming aan een onderwijskundig project of experiment
• regeling van de vakantie
• beleid t.a.v. nieuwbouw of belangrijke verbouwing
• aanstelling of ontslag van de schoolleiding


Samenstelling:
De MR van de Bever kent op dit moment de volgende samenstelling:

- personeelsgeleding: Ella Bultje, Monique Moll en Coby Veth.

- oudergeleding: Gerdien van der Leer, Brenda Thomas en Marlies Horsten.

Voor plaatsen die vrij komen, worden ouders/teamleden gevraagd zich kandidaat te stellen. Zijn er meer kandidaten dan vacatures, dan volgen er verkiezingen.


Vergaderingen
De MR overlegt acht keer per jaar. De directeur is op uitnodiging daarbij aanwezig als
vertegenwoordiger van het bestuur en informeert de MR over relevante zaken. De MR kan haar
punten voor overleg met de directie aandragen. Een deel van de agenda kan zonder aanwezigheid
van de directeur worden behandeld. De vergaderdata staan vermeld in het MR-vergaderrooster.
Na ieder schooljaar wordt een jaarverslag gemaakt waarin gelezen kan worden waarmee de MR zich dat jaar heeft beziggehouden. 


Contact
U kunt ons op school altijd aanspreken of mailen: mrdebever@opod.nl

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De openbare basisschool de Bever maakt deel uit van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs
Dordrecht. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad houdt zich bezig met zaken die alle
scholen binnen de stichting aangaan, het zogenaamde bovenschools beleid. Vanuit de Bever heeft
Ella Bultje zitting in deze raad.

Hoe de medezeggenschap bij OPOD geregeld is, leest u op de site van OPOD.

Downloads: